şirinevler escort istanbul escort

Recommend

Items tagged with : ข่าว

Item title Description
ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยฝึกอบรมของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่1/2553
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำอินทรีย์ชีวภาพ ถึงแม้ว่า กุ้งกุลาดำจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็ต้องประสบกับปัญหาในด้านต่างๆ เป็นอย่างมากเช่นกัน ซึ่งได้แก่ ปัญหาโ...
หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร นายวัชรางกูร แสนเสริม รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 มี...
แบบสำรวจองค์กร
แบบเสนอแผนองค์กรเกษตรกร
แบบแจ้งยืนยันเลือกเป็นสมาชิกองค์กรเดียวกรณีเป็นสมาชิกซ้ำซ้อนกับองค์กรอื่นด้วย ซึ่งได้รับแจ้งหลังจากการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร แบบแจ้งยืนยันเลือกเป็นสมาชิกองค์กรเดียวกรณีเป็นสมาชิกซ้ำซ้อนกับองค์กรอื่นด้วยซึ่งได้รับแจ้งหลังจากการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ดาวน์โหลดไฟล์      

banner_coop