Create PDF Recommend Print

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ซื้อหนี้ NPA ผ่านฉลุย ครม. เห็นชอบแล้ว

longsa3_copy

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์สินของเกษตรกรคืนจากเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกที่ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด (Non Performing Asset : NPA) แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล  ศิลปอาชา) ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเสนอ

นายสไกร  พิมพ์บึง รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ  เปิดเผยว่ากองทุนฟื้นฟูฯ ได้เปิดให้เกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้สินกับสถาบันเจ้าหนี้ต่าง ๆ มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทะเบียนหนี้) ตั้งแต่ พ.ศ. 2546  โดยเกษตรกรที่มีภาระหนี้สินถูกสถาบันเจ้าหนี้เร่งรัดดำเนินคดี  บังคับคดี  และขายทอดตลาดทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง  จากการสำรวจข้อมูลพบว่าเกษตรกรสมาชิกถูกเจ้าหนี้ขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหรือหนี้ NPA  โดยสถาบันเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกซื้อทรัพย์ไว้ ทำให้เกษตรกรไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีที่ดินทำกิน มีจำนวนถึง 1,187 ราย มูลหนี้ 607,583820.21 บาท ต่อมาในช่วงปี 2552 – 2554 มีเกษตรกรมาแจ้งเป็นหนี้ NPA เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,894 บาท มูลหนี้ 1,552,348,562.15 บาท และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด ที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 ดังนี้

1. เห็นชอบให้ใช้งบประมาณที่เหลือจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดสรรให้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 ไปซื้อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Loan : NPL) ที่รวมอยู่ในหนี้ NPA ได้ด้วย

2. ขอความเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPA เพิ่มเติมจำนวน 2,894 ราย มูลหนี้ 1,552,348,562.15 บาท โดยให้ใช้งบประมาณที่เหลือหรือได้รับจัดสรรประจำปีไปดำเนินการตามหลักเกณฑ์การซื้อหนี้ที่ปรับปรุงใหม่ตามข้อ 1

3. เห็นชอบให้นำงบประมาณที่เหลือจากข้อ 1 และงบประมาณที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้รับจัดสรรประจำปีไปซื้อหนี้  NPA ที่ตรวจพบเพิ่มเติมในภายหลังที่ไม่ใช่เกษตรกรในข้อ 1 และข้อ 2 ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงตามข้อ 1 โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก่อนจึงดำเนินการได้

4. เมื่อกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังกล่าวข้างต้นและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีไปดำเนินการตามข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. แล้ว  หากมีงบประมาณไม่เพียงพอให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีมาดำเนินการต่อไป

การปรับปรุงหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์สินของเกษตรกรคืนจากเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกจากการขายทอดตลาด  จะส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  ทำให้เกษตรกรหลุดพ้นภาระหนี้จากสถาบันเจ้าหนี้  ได้ที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินกลับคืนมา  และสามารถขยายวงในการช่วยเหลือเกษตรกรได้มากขึ้น  นายสไกรกล่าว

banner_coop
pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher golden goose outlet golden goose outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet scarpe hogan outlet doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher doudoune parajumpers pas cher scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet air max 90 pas cher air max pas cher max maillots moncler pas cher moncler pas cher chaussure de foot pas cher

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno