23-10-pr781

"บรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของอัยการสูงสุด"

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.57 ที่ผ่านมา นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมด้วย นายมนัส วงษ์จันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ฯ และ นายคมกฤช พิลาสมบัติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน สำนักงานอัยการพิเศษ

อ่านรายละเอียด

22-10-pr776

"ประชุมหารือเพื่อเตรียมงานทำบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานอัยการสูงสุด"

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหาร นำโดย นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรวมทั้งการเตรียมงานกิจกรรมการทำบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานอัยการสูงสุด

อ่านรายละเอียด

6-10-pr656

"เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ ติดตามงาน กฟก.ภาคอีสาน กลุ่มที่ 2”"

เมื่อวันที่ 15 - 16 กันยายน 2557 นายวัชระพันธ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายวิโรจน์ อินบุญ ที่ปรึกษากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายประยงค์ อัฒจักร รอง ผอ.สำนักฟื้นฟูฯ นายประภาส แสนสิงห์ หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ สำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร นายคงเจตน์ พร้อมนำพล หัวหน้าส่วนฝึกอบรม

อ่านรายละเอียด

26-9-pr707

''กฟก.ภาคอิสาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนก่อนปิดปีงบ 57''

            เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามสำนักงานสาขาจังหวัดในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมทองธาริน จังหวัดสุรินทร์

อ่านรายละเอียด

26-9-pr702
''เลขาฯ เยี่ยมเกษตรกรสมาชิก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสำราญ จังหวัดสุรินทร์''

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะได้ออกพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรสมาชิก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสำราญ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

อ่านรายละเอียด

25-9-pr698

''ภูมิภาคที่ 2 จัดประชุมติดตามงานก่อนปิดงบ 57''

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2557 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) ได้จัดโครงการประชุมติดตามงานและกิจกรรมภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) ณ บ้านต้นไม้บึงฉวากรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านรายละเอียด

25-9-pr694

''กฟก. เมืองสุพรรณ จับมือ ธ.ก.ส. จัดสัมมนาผู้นำสมาชิกกองทุนฟื้นฟู''

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมสัมมนาผู้นำสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านรายละเอียด

4-9-pr644

"กฟก.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าวและเกี่ยวข้าวหอมนิลลูกผสม มุ่งสู่มาตรฐาน GAP”"

นางณัติกานต์ ศรีนิ่ม รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ส.ค 2557 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าวและเกี่ยวข้าว โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน

อ่านรายละเอียด

18-7-pr409

"เลขาธิการ ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ ติดตามงานภาคเหนือ 5 จังหวัด”"

นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ติดตามงานสำนักงานสาขาจังหวัดภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 , จังหวัดอุตรดิตถ์ , จังหวัดแพร่ , จังหวัดน่าน , จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557

อ่านรายละเอียด

2-7-pr347

"กองทุนฯ ภาคอีสาน จัดเวทีสุนทรียะ “เสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร””"

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีสุนทรียะเสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุมสาธารณสุข อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ตลอดทุกไตรมาส โดยมี นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูฯ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ผู้อำนวยการสำนักบริหาร หัวหน้าส่วนฝึกอบรม เข้าร่วมเวทีเสวนาด้วย

อ่านรายละเอียด

ประมวลภาพ กฟก.

เมื่อวันที่...
นายวัชระพัน...
เมื่อวันที่...
นายวัชระพัน...
ผู้แทนคณะกร...
ผู้แทนคณะกร...

Create PDF Recommend Print

ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

      1.  โครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ.2553

      2.  เกษตรกร พ.ศ.2544

      3.  การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2554

      4.  การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2543

      5.  การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

      6.  การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ.2543

      7.  การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

      8.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน พ.ศ.2553

      9.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2547

      10.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อ เช่าซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปจากกองทุนและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุน พ.ศ.2553

      11.  ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหนี่้ของเกษตรกร  พ.ศ.2553

      12.  ประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกร  พ.ศ.2554 

      13.  การพัสดุ  พ.ศ.2547

      14.  บัตรประจำตัวกรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้างกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2547

      15.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  พ.ศ.2547

      16.  การประชุม  พ.ศ.2551

      17.  การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.2542

      18.  การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2547

      19.  การกระจายอำนาจการบริหาร  พ.ศ.2547

      20.  การกระจายอำนาจการบริหาร(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549

      21.  หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรที่ได้มีการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้ว พ.ศ.2553

    

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

      22.  การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2554

      23.  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน  พ.ศ.2553

      24.  วิธีการเบิกจ่ายค่าจ้าง  พ.ศ.2543

      25.  สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน  พ.ศ.2554

      26.  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางปฏิบัติงานประจำในราชอาณาจักร  พ.ศ.2554

      27.  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของพนักงาน  พ.ศ.2554

      28.  รถและการใช้รถของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2554

 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย

      29.  ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการบริหาร  พ.ศ.2552

 

ข้อบังคับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

      30.  การปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน  พ.ศ.2554

 

 

กฎกระทรวง

      31.  กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2544 

      32.  กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง

      33.  การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2553

      34.  หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2553

      35.  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีโครงการส่งเสริมของรัฐ (ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2554)

จุลสาร กฟก.

frdbook1-55

บทสัมภาษณ์_ผู้บริหาร

icon-who

ปฏิทิน กิจกรรม

Last month October 2014 Next month
S M T W T F S
week 40 1 2 3 4
week 41 5 6 7 8 9 10 11
week 42 12 13 14 15 16 17 18
week 43 19 20 21 22 23 24 25
week 44 26 27 28 29 30 31

สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้255
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้953
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3689
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5182
mod_vvisit_counterเดือนนี้18194
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว26931
mod_vvisit_counterทั้งหมด930864
escort escort escort escort bayan escort escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan