4-9-pr644

"กฟก.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าวและเกี่ยวข้าวหอมนิลลูกผสม มุ่งสู่มาตรฐาน GAP”"

นางณัติกานต์ ศรีนิ่ม รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ส.ค 2557 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าวและเกี่ยวข้าว โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน

อ่านรายละเอียด

19-8-pr551

"เลขาธิการฯ ลงพื้นที่ติดตามงาน กฟก.อิสาน กลุ่มที่ 1”"

นายวัชระพันธ์ุ  จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมคณะจากสำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย นายวิโรจน์ อินบุญ ที่ปรึกษากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายกอบเกียรติ ศรีคราม ผอ.สำนักอำนวยการ นายสุรพล เสถียรมาศ ผอ.สำนักฟื้นฟูฯ นายประยงค์ อัฒจักร รอง ผอ.สำนักฟื้นฟูฯ นายคงเจตน์ พร้อมนำพล หัวหน้าส่วนฝึกอบรม

อ่านรายละเอียด

29-7-pr476

"“สานสัมพันธ์สมาชิกเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน” กองทุนฯ ภาคอีสาน ระดมสาขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้”"

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคอีสานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดเวที “สานสัมพันธ์สมาชิกองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ จังหวัดหนองบัวลำภู สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน” ณ ตลาดชุมชนบ้านห้วยเดื่อ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมี นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ

อ่านรายละเอียด

24-7-pr458

"เลขาธิการพร้อมต่อยอดกิจกรรมเลี้ยงวัว “สมาพันธ์เลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพบ้านโคนผง””"

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะจากสำนักงานใหญ่ นายกอบเกียรติ ศรีคราม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นายประยงค์ อัฒจักร รองผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูฯ และ ดร.วิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านรายละเอียด

24-7-pr448

"ซื้อหนี้ ธกส. ให้สมาชิก กฟก.เชียงใหม่ กว่า 7.2 ล้านบาท”"

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สำนักงานได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 20 ราย มูลหนี้รวม 7,293,825 บาท

อ่านรายละเอียด

23-7-pr444

"เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มปาล์มน้ำมันนาด้วง”"

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายวัชระพันธ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ นายกอบเกียรติ ศรีคราม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นายมนัส วงษ์จันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ฯ นายประยงค์ อัฒจักร รองผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูฯ

อ่านรายละเอียด

23-7-pr424

"กฟก.อีสาน จัดกิจกรรมลงแขกดำนาปรองดองสมานฉันท์”"

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคอีสานร่วมกับจังหวัดเลยและทหารบกจังหวัดเลยจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมองค์กรเกษตรกรลงแขกดำนาปรองดองสมานฉันท์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ 16 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

อ่านรายละเอียด

21-7-pr412

"เกษตรกรภาคกลาง ร้อง คสช. ช่วยแก้ปัญหาหนี้เรื้อรัง”"

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา เกษตรกรจากภาคกลางได้รวมตัวกันที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประมาณ 100 คนเศษ ยื่นหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรที่ถูกฟ้องร้อง ล้มละลาย ขายทอดตลาดบ้าน ทรัพย์สิน ที่ดิน ของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

อ่านรายละเอียด

18-7-pr409

"เลขาธิการ ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ ติดตามงานภาคเหนือ 5 จังหวัด”"

นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ติดตามงานสำนักงานสาขาจังหวัดภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 , จังหวัดอุตรดิตถ์ , จังหวัดแพร่ , จังหวัดน่าน , จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557

อ่านรายละเอียด

18-7-pr394

"5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ทำ MOU ปฏิบัติงานกับเลขาธิการ”"

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามสำนักงานสาขาจังหวัดในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก, พิจิตร, กำแพงเพชร, นครสวรรค์ และอุทัยธานี ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

อ่านรายละเอียด

18-7-pr393

"กฟก.ทอดผ้าป่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย”"

นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม2557 นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เป็นประธานถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

อ่านรายละเอียด

2-7-pr347

"กองทุนฯ ภาคอีสาน จัดเวทีสุนทรียะ “เสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร””"

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีสุนทรียะเสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุมสาธารณสุข อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ตลอดทุกไตรมาส โดยมี นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูฯ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ผู้อำนวยการสำนักบริหาร หัวหน้าส่วนฝึกอบรม เข้าร่วมเวทีเสวนาด้วย

อ่านรายละเอียด

17-6-pr354

"กฟก.ขอนแก่น มอบเงินกู้ยืมไม่เกิน 500,000 ให้องค์กรเกษตรกร”"

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น มอบเงินกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาทให้กับองค์กรเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น

อ่านรายละเอียด

ประมวลภาพ กฟก.

เมื่อวันที่...
นายวัชระพัน...
เมื่อวันที่...
นายวัชระพัน...
ผู้แทนคณะกร...
ผู้แทนคณะกร...

Create PDF Recommend Print

ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

      1.  โครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ.2553

      2.  เกษตรกร พ.ศ.2544

      3.  การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2554

      4.  การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2543

      5.  การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

      6.  การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ.2543

      7.  การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

      8.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน พ.ศ.2553

      9.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2547

      10.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อ เช่าซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปจากกองทุนและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุน พ.ศ.2553

      11.  ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหนี่้ของเกษตรกร  พ.ศ.2553

      12.  ประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกร  พ.ศ.2554 

      13.  การพัสดุ  พ.ศ.2547

      14.  บัตรประจำตัวกรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้างกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2547

      15.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  พ.ศ.2547

      16.  การประชุม  พ.ศ.2551

      17.  การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.2542

      18.  การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2547

      19.  การกระจายอำนาจการบริหาร  พ.ศ.2547

      20.  การกระจายอำนาจการบริหาร(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549

      21.  หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรที่ได้มีการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้ว พ.ศ.2553

    

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

      22.  การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2554

      23.  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน  พ.ศ.2553

      24.  วิธีการเบิกจ่ายค่าจ้าง  พ.ศ.2543

      25.  สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน  พ.ศ.2554

      26.  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางปฏิบัติงานประจำในราชอาณาจักร  พ.ศ.2554

      27.  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของพนักงาน  พ.ศ.2554

      28.  รถและการใช้รถของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2554

 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย

      29.  ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการบริหาร  พ.ศ.2552

 

ข้อบังคับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

      30.  การปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน  พ.ศ.2554

 

 

กฎกระทรวง

      31.  กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2544 

      32.  กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง

      33.  การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2553

      34.  หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2553

      35.  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีโครงการส่งเสริมของรัฐ (ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2554)

จุลสาร กฟก.

frdbook1-55

บทสัมภาษณ์_ผู้บริหาร

icon-who

ปฏิทิน กิจกรรม

Last month September 2014 Next month
S M T W T F S
week 36 1 2 3 4 5 6
week 37 7 8 9 10 11 12 13
week 38 14 15 16 17 18 19 20
week 39 21 22 23 24 25 26 27
week 40 28 29 30

สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้527
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้402
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้929
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5086
mod_vvisit_counterเดือนนี้18536
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22792
mod_vvisit_counterทั้งหมด904275
escort escort escort escort bayan escort escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan