15-1-pr4279

"กองทุนฟื้นฟูฯ หนุนตั้งโรงงานแปรรูปหมอนยางพารา”"

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำร่องหนุนชาวสวนยางตั้งโรงงานแปรรูปหมอนยางพาราสู้วิกฤติราคาตกต่ำ นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

อ่านรายละเอียด

15-1-pr4258

"กฟก.ศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ จ.กระบี่”"

เมื่อวันที่ 23 - 24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดโครงการศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรของสำนักงานสาขาจังหวัด ภูมิภาคที่ 4

อ่านรายละเอียด

6-1-pr4229

"กฟก.ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลงนาม MOU “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน” ”"

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเลขาธิการนายวัชระพันธุ์ จันทรขจร ได้เข้าร่วมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน” ณ ห้องแพลนนารี่ ฮอลล์ 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านรายละเอียด

9-12-pr4054

"กองทุนฟื้นฟูฯ ลงนามความร่วมมือด้านการเกษตรกับราชมงคลตะวันออก"

วานนี้ (8 ธันวาคม 2558) นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการเกษตร

อ่านรายละเอียด

8-10-pr2006

"เลขาธิการเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลละทาย ศรีสะเกษ”"

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลละทาย โดยมี ดร.วิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 ดร.อังกูร จำเริญสาร หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดศรีสะเกษ และพนักงานสาขาจังหวัด

อ่านรายละเอียด

10-7-pr2001

"เลขาธิการ กฟก.ร่วมแสดงความยินดีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”"

วันนี้ (7 กันยายน 2558) เวลา 09.00 น. นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

อ่านรายละเอียด

28-8-pr1787

"กฟก.จับมือ จุฬา ลงนาม MOU หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่”

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ในเวลา 09.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2558

อ่านรายละเอียด

image025_Medium

"รมช.อำนวย ตรวจหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จ.นครสวรรค์”"

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2558 นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียด

9-4-pr1314

"กฟก.จับมือ 3 แบงค์ ลงนาม MOU เพิ่มทางเลือกเกษตรกรชำระหนี้”"

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดึง 3 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธ.ก.ส. ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ ลงนาม MOU เพิ่มทางเลือกเกษตรกรชำระหนี้ หวังดันยอดชำระหนี้เพิ่มขึ้น 80% ของลูกหนี้

อ่านรายละเอียด

ประมวลภาพ กฟก.

บรรยากาศในห...
บรรยากาศในห...
นายสมยศ ภิร...
บรรยากาศในห...
นายวัชระพัน...
เมื่อวันที่...
slogan10-2015

Create PDF Recommend Print

ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

      1.  โครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ.2553

      2.  เกษตรกร พ.ศ.2544

      3.  การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2554

      4.  การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2543

      5.  การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

      6.  การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ.2543

      7.  การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

      8.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน พ.ศ.2553

      9.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2547

      10.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อ เช่าซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปจากกองทุนและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุน พ.ศ.2553

      11.  ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหนี่้ของเกษตรกร  พ.ศ.2553

      12.  ประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกร  พ.ศ.2554 

      13.  การพัสดุ  พ.ศ.2547

      14.  บัตรประจำตัวกรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้างกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2547

      15.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  พ.ศ.2547

      16.  การประชุม  พ.ศ.2551

      17.  การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.2542

      18.  การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2547

      19.  การกระจายอำนาจการบริหาร  พ.ศ.2547

      20.  การกระจายอำนาจการบริหาร(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549

      21.  หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรที่ได้มีการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้ว พ.ศ.2553

    

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

      22.  การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2554

      23.  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน  พ.ศ.2553

      24.  วิธีการเบิกจ่ายค่าจ้าง  พ.ศ.2543

      25.  สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน  พ.ศ.2554

      26.  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางปฏิบัติงานประจำในราชอาณาจักร  พ.ศ.2554

      27.  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของพนักงาน  พ.ศ.2554

      28.  รถและการใช้รถของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2554

 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย

      29.  ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการบริหาร  พ.ศ.2552

 

ข้อบังคับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

      30.  การปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน  พ.ศ.2554

 

 

กฎกระทรวง

      31.  กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2544 

      32.  กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง

      33.  การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2553

      34.  หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2553

      35.  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีโครงการส่งเสริมของรัฐ (ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2554)

จุลสาร กฟก.

frdbook1-55

บทสัมภาษณ์_ผู้บริหาร

icon-who

ปฏิทิน กิจกรรม

Last month February 2016 Next month
S M T W T F S
week 5 1 2 3 4 5 6
week 6 7 8 9 10 11 12 13
week 7 14 15 16 17 18 19 20
week 8 21 22 23 24 25 26 27
week 9 28 29

สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้285
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้510
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้285
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4981
mod_vvisit_counterเดือนนี้4889
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20282
mod_vvisit_counterทั้งหมด1264164
banner_coop
escort escort escort escort bayan escort escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan