29-1-pr1047

"อำนวย ปะติเส รมช.เกษตรฯ รับเรื่องร้องเรียน แก้ปัญหาหนี้เกษตรกร”"

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 15.00 น. เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จากภาคกลาง และภาคเหนือ ประมาณ 200 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านรายละเอียด

29-1-pr1035

"เกษตรกรภาคกลางขอความร่วมมือ กฟก.เร่งมาตรการแก้หนี้เสนอ ครม.”"

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจากพื้นที่ภาคกลาง ประมาณ 150 กว่าคน เข้ายื่นข้อเรียกร้องให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โดยมีทหาร ตำรวจ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

อ่านรายละเอียด

21-1-pr1013

ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 อวยพรปีใหม่ เลขาธิการ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา นางสาววีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวีสีช่อง 3 เดินทางเข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ให้กับนายวัชระพันธุ์ จันทรขจร

อ่านรายละเอียด

21-1-pr1011

ธ.ก.ส. ร่วมอวยพรปีใหม่ กองทุนฟื้นฟูฯ

นายจรุงค์ กู้เกียรติกูล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกร สำนักงานใหญ่ และนายสลิ กระจ่างธรรม ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกร สาขาจตุจักร เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้กับ นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร

อ่านรายละเอียด

16-1-pr998

เลขาธิการ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 ปลัดกระทรวงเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมกับ นายสุรพล เสถียรมาศ ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และนายมนัส วงษ์จันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร

อ่านรายละเอียด

13-1-pr997

ผู้บริหารกองทุนฟื้นฟูฯ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 แก่รมช.เกษตรฯ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายสมยศ ภิราญคำ และ นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ เดินทางเข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

อ่านรายละเอียด

9-1-pr991

เลขาธิการ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 38 ปี มติชน

วันนี้ (9 มกราคม 2558) นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ เดินทางเข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 38 ปี มติชน ณ สำนักงานใหญ่มติชน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทั้งนี้มีทีมผู้บริหารของมติชนเป็นผู้รับมอบครั้งนี้

อ่านรายละเอียด

8-1-pr979

อวยพรวันขึ้นปีใหม่ 2558

วันนี้ (8 มกราคม 2558) ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย เข้ามอบของขวัญและ อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ให้กับนายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

อ่านรายละเอียด

ประมวลภาพ กฟก.

บรรยากาศในห...
บรรยากาศในห...
นายสมยศ ภิร...
บรรยากาศในห...
นายวัชระพัน...
เมื่อวันที่...

Create PDF Recommend Print

ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

      1.  โครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ.2553

      2.  เกษตรกร พ.ศ.2544

      3.  การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2554

      4.  การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2543

      5.  การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

      6.  การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ.2543

      7.  การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

      8.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน พ.ศ.2553

      9.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2547

      10.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อ เช่าซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปจากกองทุนและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุน พ.ศ.2553

      11.  ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหนี่้ของเกษตรกร  พ.ศ.2553

      12.  ประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกร  พ.ศ.2554 

      13.  การพัสดุ  พ.ศ.2547

      14.  บัตรประจำตัวกรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้างกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2547

      15.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  พ.ศ.2547

      16.  การประชุม  พ.ศ.2551

      17.  การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.2542

      18.  การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2547

      19.  การกระจายอำนาจการบริหาร  พ.ศ.2547

      20.  การกระจายอำนาจการบริหาร(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549

      21.  หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรที่ได้มีการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้ว พ.ศ.2553

    

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

      22.  การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2554

      23.  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน  พ.ศ.2553

      24.  วิธีการเบิกจ่ายค่าจ้าง  พ.ศ.2543

      25.  สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน  พ.ศ.2554

      26.  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางปฏิบัติงานประจำในราชอาณาจักร  พ.ศ.2554

      27.  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของพนักงาน  พ.ศ.2554

      28.  รถและการใช้รถของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2554

 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย

      29.  ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการบริหาร  พ.ศ.2552

 

ข้อบังคับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

      30.  การปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน  พ.ศ.2554

 

 

กฎกระทรวง

      31.  กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2544 

      32.  กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง

      33.  การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2553

      34.  หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2553

      35.  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีโครงการส่งเสริมของรัฐ (ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2554)

จุลสาร กฟก.

frdbook1-55

บทสัมภาษณ์_ผู้บริหาร

icon-who

ปฏิทิน กิจกรรม

Last month January 2015 Next month
S M T W T F S
week 1 1 2 3
week 2 4 5 6 7 8 9 10
week 3 11 12 13 14 15 16 17
week 4 18 19 20 21 22 23 24
week 5 25 26 27 28 29 30 31

สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้247
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้914
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5515
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5578
mod_vvisit_counterเดือนนี้21625
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21042
mod_vvisit_counterทั้งหมด1002620
escort escort escort escort bayan escort escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan