Print Recommend

Item title Hits Created
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักบริหาร จำนวน 3 อัตรา 94 views Friday, 24 May 2019
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป ปฏิบัติงานสำนักกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา 37 views Friday, 24 May 2019
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562 221 views Tuesday, 21 May 2019
VDO ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 487 views Friday, 17 May 2019
ประกาศสำนักงาน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 ผ่านสื่อ 3 ช่องทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 437 views Wednesday, 15 May 2019
ประกาศสำนักงาน เรื่อง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร การขอคัดสำเนา หรือถ่ายเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 (แก้ไขเอกสารแนบ ขส 09 (ลต)) 750 views Wednesday, 15 May 2019
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 503 views Monday, 13 May 2019
ตามแผน กฟก.ภูมิภาคที่ 1 ประชุมรับรองรายชื่อผู้สมัครผู้แทนเกษตรกร 2562 แล้ว 651 views Tuesday, 07 May 2019
กฟก.กาฬสินธุ์ เร่งเจรจาขอชำระหนี้แทนเกษตรกร ลูกหนี้สหกรณ์ 394 views Tuesday, 07 May 2019
กฟก.กาฬสินธุ์ บูรณาการความร่วมมือร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 502 views Wednesday, 01 May 2019

Page 1 of 155

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno