4-9-pr644

"กฟก.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าวและเกี่ยวข้าวหอมนิลลูกผสม มุ่งสู่มาตรฐาน GAP”"

นางณัติกานต์ ศรีนิ่ม รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ส.ค 2557 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าวและเกี่ยวข้าว โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน

อ่านรายละเอียด

19-8-pr551

"เลขาธิการฯ ลงพื้นที่ติดตามงาน กฟก.อิสาน กลุ่มที่ 1”"

นายวัชระพันธ์ุ  จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมคณะจากสำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย นายวิโรจน์ อินบุญ ที่ปรึกษากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายกอบเกียรติ ศรีคราม ผอ.สำนักอำนวยการ นายสุรพล เสถียรมาศ ผอ.สำนักฟื้นฟูฯ นายประยงค์ อัฒจักร รอง ผอ.สำนักฟื้นฟูฯ นายคงเจตน์ พร้อมนำพล หัวหน้าส่วนฝึกอบรม

อ่านรายละเอียด

29-7-pr476

"“สานสัมพันธ์สมาชิกเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน” กองทุนฯ ภาคอีสาน ระดมสาขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้”"

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคอีสานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดเวที “สานสัมพันธ์สมาชิกองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ จังหวัดหนองบัวลำภู สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน” ณ ตลาดชุมชนบ้านห้วยเดื่อ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมี นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ

อ่านรายละเอียด

24-7-pr458

"เลขาธิการพร้อมต่อยอดกิจกรรมเลี้ยงวัว “สมาพันธ์เลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพบ้านโคนผง””"

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะจากสำนักงานใหญ่ นายกอบเกียรติ ศรีคราม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นายประยงค์ อัฒจักร รองผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูฯ และ ดร.วิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านรายละเอียด

24-7-pr448

"ซื้อหนี้ ธกส. ให้สมาชิก กฟก.เชียงใหม่ กว่า 7.2 ล้านบาท”"

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สำนักงานได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 20 ราย มูลหนี้รวม 7,293,825 บาท

อ่านรายละเอียด

23-7-pr444

"เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มปาล์มน้ำมันนาด้วง”"

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายวัชระพันธ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ นายกอบเกียรติ ศรีคราม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นายมนัส วงษ์จันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ฯ นายประยงค์ อัฒจักร รองผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูฯ

อ่านรายละเอียด

23-7-pr424

"กฟก.อีสาน จัดกิจกรรมลงแขกดำนาปรองดองสมานฉันท์”"

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคอีสานร่วมกับจังหวัดเลยและทหารบกจังหวัดเลยจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมองค์กรเกษตรกรลงแขกดำนาปรองดองสมานฉันท์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ 16 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

อ่านรายละเอียด

21-7-pr412

"เกษตรกรภาคกลาง ร้อง คสช. ช่วยแก้ปัญหาหนี้เรื้อรัง”"

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา เกษตรกรจากภาคกลางได้รวมตัวกันที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประมาณ 100 คนเศษ ยื่นหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรที่ถูกฟ้องร้อง ล้มละลาย ขายทอดตลาดบ้าน ทรัพย์สิน ที่ดิน ของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

อ่านรายละเอียด

18-7-pr409

"เลขาธิการ ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ ติดตามงานภาคเหนือ 5 จังหวัด”"

นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ติดตามงานสำนักงานสาขาจังหวัดภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 , จังหวัดอุตรดิตถ์ , จังหวัดแพร่ , จังหวัดน่าน , จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557

อ่านรายละเอียด

18-7-pr394

"5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ทำ MOU ปฏิบัติงานกับเลขาธิการ”"

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามสำนักงานสาขาจังหวัดในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก, พิจิตร, กำแพงเพชร, นครสวรรค์ และอุทัยธานี ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

อ่านรายละเอียด

18-7-pr393

"กฟก.ทอดผ้าป่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย”"

นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม2557 นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เป็นประธานถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

อ่านรายละเอียด

2-7-pr347

"กองทุนฯ ภาคอีสาน จัดเวทีสุนทรียะ “เสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร””"

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีสุนทรียะเสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุมสาธารณสุข อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ตลอดทุกไตรมาส โดยมี นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูฯ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ผู้อำนวยการสำนักบริหาร หัวหน้าส่วนฝึกอบรม เข้าร่วมเวทีเสวนาด้วย

อ่านรายละเอียด

17-6-pr354

"กฟก.ขอนแก่น มอบเงินกู้ยืมไม่เกิน 500,000 ให้องค์กรเกษตรกร”"

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น มอบเงินกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาทให้กับองค์กรเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น

อ่านรายละเอียด

ประมวลภาพ กฟก.

เมื่อวันที่...
นายวัชระพัน...
เมื่อวันที่...
นายวัชระพัน...
ผู้แทนคณะกร...
ผู้แทนคณะกร...

จุลสาร กฟก.

frdbook1-55

บทสัมภาษณ์_ผู้บริหาร

icon-who

ปฏิทิน กิจกรรม

Last month September 2014 Next month
S M T W T F S
week 36 1 2 3 4 5 6
week 37 7 8 9 10 11 12 13
week 38 14 15 16 17 18 19 20
week 39 21 22 23 24 25 26 27
week 40 28 29 30

สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้44
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้922
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3897
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6765
mod_vvisit_counterเดือนนี้16418
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22792
mod_vvisit_counterทั้งหมด902157
Joomla extensions by Siteground Hosting
escort escort escort escort bayan escort escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan